Етапи в Обучението

в СинергоЕтика, Сакрална Етика, Синерго Руни

     В настоящият момент СинергоЕтиката се състои от 4-ри части. Потоците са представи  в порядъка, в който са дошли и се отварят за хората. Всяка част съдържа някакво количество енергиии състояния. Усволяването на метода като цяло е желателно да се прави системно, поетапно – по възходящ ред: от първа част към четвърта. Всички енергии съдържат изцеляващи и изчистващи качества с голяма мощ. Поетапното усвояване дава стабилен ръст и ниво на осъзнаване, Мастерство, професионализъм и освобождение съзнанието на Ученика.

    Има редки изключения от тази схема за „вътрешно подготвените“ хора. ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ СТЕПЕННА НА ВЪТРЕШНАТА ГОТОВНОСТ НА УЧЕНИКА!!! В такъв случай на „готовност“ за ученика се изготвя индивидуален график, ритъм и схема за усвояване на метода, който може да включва различни енергии от различните части на СинергоЕтиката, различно от стандартната схема на обучение.  ВАЖНО: ВСИЧКО СЕ  ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЪТРЕШНАТА ЕНЕРГИЙНА ГОТОВНОСТ НА ЧОВЕКА! ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ – ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

 

      СинергоЭтиката се състои от Блок на Твореца, 4 части и блок Матрица.  Във всяка част има няколко десетки енергии, обединени по определени критерии и функции, предназначение, както по степен на освобождаване и ръст на съзнанието. След обучението на който и да е етап се дават подаръчни инициации – това е практика.

     Процесът на обучение включва в себе си не само инициации в енергии и тяхното поетапно усвояване, но и сеанси и практики за изчистване, изцеление на енергетиката, жизненото пространство, съзнанието на човека, преработка на най-важните направления в живота му, такива като – усвояване и осъзнаване на своята цялост и сила, изобилие, реализация, отношения, родови програми, развитие на видението. Такъв нетрадиционен подход към обученето не само е по-лесен, но и показва на практика, именно какъв подход помага на хората да достигнат устойчиви резултати. Така ученикът има желаните промени в живота,  към които се е стремил винаги. Такъв подход към обучението се обяснява просто: всички ние сме хора, а това означава, чевсеки има над какво да работо в себе си, има къде да расте и се усъвършенства, следователно – практически всеки от нас има набор от деструктивни програми, трансформирането и осъзнаването на които, ще направим чисти и мъдри.  За да бъдем ГОТОВИ, зрели към възприятието на новите енергии, към разширяване на съзнанието, за да бъдем по-отговорни. В процеса на обучение се поставят задачи – не просто инициране на ученика в новите енергии, но максимална подготовка към усвояването обемана знания, информация и мощ, които съдържа СинергоЕтиката.  Обучението е максимално насочено към това, да усвоите безграничният свят н творчеството на съзнанието, което се откива със СинергоЕтиката, и да ви помогне да станете самостоятелни в избраното от вас направление, да се научите да творите и летите, приемайки СЕБЕ СИ в своето съвършенство, максимално реализирайки своя потенциал и таланти.

     В процеса на обучение обратната връзка ОТ ученика е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!!! При приключване на обучението се издава сертификат.

Прави се диагностика на енергетиката при започване на обучението, както и при неготово завършване.       

 

     Обучението  ВИНАГИ започва с усвояване на първият неголям, но

 

Базисен блок на Твореца.

Той се състои от 8 енергии. В обучението са включени техники на защита, изчистване и др. Същото така потоците са за защита, изцеление, информационни потоци. Един завършен курс за практикуващи.   

   *****След усвояване на блока на Твореца може да се премине към инициация в отделните енергии според необходимостта на ученика или в няколко потока заедно. /някой от потоците съдържат в себе си цял пласт енергии/.   *****В последствие следвате инициации в СинергоЕтиката поетапно във всички части

 

     Первата част в Синергоетиката се нарича СинергоЕтика /от порядъка на  90 потока/

Състои се от:

- блок енергий на Атлантите 

- блок Ведически енергий  

- блок Христиански енергий  

-  блок енергий с акцент за изцеление на физическото тяло  

- блок енергий за работа със съзнанието и подсъзнанието, с проблемите и заболяванията на душата, психиката на човека /психо-емоционални разтройства, зависимости и др./

- блок енергий с акцент на определен метод на изцеление  

- блок енергий носещи информация и знания  

- блок енергий за работа със жизненото пространство на човека  

- блок енергий на земните стихии и духове, енергия за работа със света на природата.

 

     Втората  част в СинергоЕтиката се нарича  Синергиум (от порядъка на  70 потока)

Състои се от:

- блок изцеляващи енергии  

- блок информационни потоци  

- блок енергии „Сърце и Мисли на Бога“(енергии, акцентирани за освобождаване и исцеляване на Духа и Душата, работа с божествения замисъл);

- блок Свърхбожествени енергии (състояние на абсолюта, вярата, надеждата, любовта, безвремието и т.н.

- блок енергии Освобождение (освобождаване на съзнанието, разума, от страсти, енергии на равновесието и т.н);

- блок енергии на инидийските богове;

- блок енергий на египетските богове ;

- блок енергии  на "Огнените Светове;

- блок енергии на водно-ефирните стихии;

- блок енергии на скандинавските богове;

-блок енергии акцентирани на работата със съзнанието и подсъзнанието на човека, пространствено-времевият континиум и матрицатана живота на човека.;

- блок енергии – състояние – акцентирани на преработка на жизнената доминантна /състояние прорицание, изцеление, любов, съзидание, разцвет и т.н.)

 

    Третата част от СинергоЕтиката се нарича Универсум (от порядъка на 20 основни потока, всеки от които съдържа в себе си цели пластове енергия)

 

Състои се от:

 

- блок енергии акцентирани на изцеление на тежки кармични и обусловени родови програми в недъзи;

- блок енергии разширяващи възможностите на човека  (блок "скрижали на съдбата");

- блок енергии на светове близки до нашия  ;

- блок енергии за работа с Матрицата на Земята;

- блок енергии с акцент за корекция на съдбата;

- блок енергии работещи с техниката, като проявление на различни аспекти на енергията;

- блок енергии с акцент и работа за дълбочинно пробуждане на съзнанието.

 

Четвъртата   част  в СинергоЕтиката се нарича Възраждане.

(състои се от три МЕТАенергосъстояния с много мощен и ударен спектър на действие: от изцеление – до корекция на съдбата и развитие на СВЪРХспособности в човека.)

 

 

Матрици в  СинергоЕтиката (енергийни конструкции от светлина, които изравняват и трансформират светлинното тяло на човека, корегират съдбата му и работят с неговата матрица на Живота.)

 

*********************************************************************

 

Обучение в САКРАЛНА ЕТИКА (нов метод след СинергоЕтика)

 

(състои се от 12 - 13 МЕТАсъстояния – енергийни потоци) това са мощни структори за свръх бързо, мигновенно, ударното и глобално действие. Многопланови и многофункционални МЕТАсъстояния – потоци за работа с човекаа, корекция на съдбата, изцеление и за глобална работа с планетата, макрокосмическите процеси и мирозданието. )

 

 

Превода е направен по оригинала съставен от автора на системата.

 

 

 

Обучение в Синерго Руни "Ключове на  Съдбата"  (38 руни)  

 

Програмата за обучение в руните включва:

- обучение и работа с руните, тълкуване

- изцеляващи и изчистващи сеанси, практически задания

- интегрални практики

- обучение в подреждането на руните поетапно в курса

- диагностика с помоща на руните

- усвояване способи за корекция на съдбата

- инициация в енергетиката на всяка руна

- подаръчни инициации

 

ВНИМАНИЕ!!!  - СТОЙНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО  за ВСЕКИ ЧОВЕК е ИНДИВИДУАЛНО

(случва при преглед в потоците да дойде информация за отсъствие на цена, или символична цена, или значителна.

ВСИЧКО Е АБСОЛЮТНО ИНДИВИДУАЛНО!  

(Стойността или отсъствието на такава за обучението на отделния човек се определя в ПОТОЦИТЕ преди обучението. Поради това предварителната консультация е задължителна!!!).

*******************************************************************************

 

 

РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ и ИНИЦИАЦИЙ!!!

 

 *****Обучение и инициации се провеждат присъствено и дистанционно.

Възможно е обучение във вашият град при направена от вас организация. /подробности при поискване/

ОТКРИЙТЕ СВОЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!

АКТИВИРАЙТЕ СВОИТЕ ДАРБИ!

ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИЙТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ!